Üyelik Sözleşmesi

MADDE 1-TARAFLAR:

İşbu Üyelik Sözleşmesi (Kısaca Sözleşme olarak anılacaktır.);

Hilal Mahallesi , 687 Sok. No:3/7 Çankaya / ANKARA adresinde mukim İLTEK Anayurt Güvenlik Sistemleri Savunma Teknolojileri Bilişim Ve Elektronik Ticaret Ltd.Şti. (Kısaca “iltekteknoloji.com” olarak anılacaktır.)

ile

Adresi ve adı/soyadı "Üye Bilgileri" sahasında beyan edilen kişi (Kısaca Üye olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar kapsamında akdedilmektedir.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN AMAÇ VE KONUSU:

İşbu Sözleme, Üye’nin iltekteknoloji.com tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanmasını sağlamak amacı ile akdedilmiş olup, tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit etmektedir.

MADDE 3 – TANIMLAR:

Aşağıda yer alan terimler işbu Sözleşme kapsamında tanımlandıkları anlamlarıyla kullanılmaktadırlar.

Buna göre;

Üye: iltekteknoloji.com’a işbu Sözleşme’yi kabul ederek üyelik başvurusu yapmış ve başvurusu kabul edilmiş, www.iltekteknoloji.com aracılığı ile sunulacak ürün ve/veya servislerinden faydalanacak kişiyi,

E-Posta Adresi : Üye’nin bildirmiş olduğu ve Üye Hesabı’na tanımlı olan, kullanımı, muhteviyatı ve gizliliği Üye’nin sorumluluğunda bulunan, Üyeliğin kurulması esnasında tanımlanan ve akabinde değişiklik yapılması mümkün olmayan elektronik posta adresi.

Şifre: Üye’nin, E-Posta Adresi ile birlikte kullandığı ve Üye’nin sistem tarafından tanınmasını sağlayan, iltekteknoloji.com tarafından www.iltekteknoloji.com üzerinden sunulan servislere ulaşımda zorunlu; kullanılması ve güvenliğinden kaynaklanan her türlü sorumluluğu Üye’ye ait olan, Üye tarafından belirlenmiş altı 6 ila 16 hane arası alfanumerik ibareyi,

Üye Hesabı: Üye’lerin iltekteknoloji.com nezdinde bulunan, işbu Sözleşme ile öngörülen çeşitli ürün veya servislerden yararlanmak amacıyla kullanabileceği hesabı,

Ürün/Hizmet: iltekteknoloji.com tarafından işletilen www.iltekteknoloji.com üzerinden satışı yapılmak amacıyla satışı yapılan malları, sunulan servisleri

Ürün/Hizmet Bedeli: www.iltekteknoloji.com üzerinden Üye’lerin bilgisine sunulan Ürün veya Hizmet’in ait satış fiyatı,

Kullanıcı: Üye olup olmadığını bakılmaksızın, www.iltekteknoloji.com adresinin genel kullanıma açık alanlarını ziyaret edebilen, bu alanlarda işlem yapmasına izin verilen gerçek kişi,

Kredi Kartı/Banka Kartı: Üye’lerin, www.iltekteknoloji.com adresi üzerinden yapacakları işlemlerde kullanabilecekleri, yetkili kuruluşlarca çıkartılmış ve nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan, ilgili mevzuatı uyarınca geçerli olan basılı kart veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarası,

Hizmet Kanalları: Seçimi münhasıran iltekteknoloji.com’a ait olmak üzere mobil telekomünikasyon uygulamaları, JAVA, SMS, WAP, ITV (İnteraktif TV), IVR (Sesli yanıt sistemleri), Müşteri Hizmetleri, kiosk ve internet (www.iltekteknoloji.com) altyapı platformu ve benzerlerini,

Hediye Puanı: Hak etme, tahsis edilme ve kullanım koşulları münhasıran iltekteknoloji.com yetkisinde bulunan, Üye ve/veya Kullanıcılara çeşitli avantajlar sağlayan fiziki varlığı olan basılı belge ya da fiziki varlığı olmayan numara,

Sipariş Onayı: www.iltekteknoloji.com üzerinden verdikleri Sipariş’in teyidi amacıyla Üye’lerin iltekteknoloji.com bünyesinde kayıtlı E-Posta Adresi’ne ve/veya SMS ile cep telefonu numarasına gönderilen, Sipariş’in ayrıntılarına yer verilen bildirim,

Hesabım Menüsü: www.iltekteknoloji.com üzerinden erişilen, Üye’lerin iltekteknoloji.com bünyesindeki gerçekleştirdikleri işlemleri ve Siparişlerin aşamalarını takip edebildikleri ve sair izin verilen işlemleri yapabildikleri kişisel alanı,

SMS: Kısa Mesaj Servisini,

Müşteri Hizmetleri: Üye’lerin yazılı veya sözlü iletişim kurabilecekleri bilgi ve danışma hizmeti alabilecekleri iltekteknoloji.com 'un ilgili bölümünü,

ifade etmektedir. İşbu Sözleşme’de tanımların tekilleri çoğullarını, çoğulları tekillerini de içerecek şekilde anlam ifade etmektedir.

MADDE 4-ÜYELİK İLE İLGİLİ ŞARTLAR:

4.1 Üyelik Başvurusu

4.1.1 iltekteknoloji.com üyeliği, üyelik formunun uygun bir biçimde doldurulması suretiyle başlatılabilmektedir. İlgili kabul bildirimini tıklamak suretiyle iltekteknoloji.com’a üyelik başvurusu yapan herkes, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini okuyup kabul ettiğini, üyelik için gerekli koşullara sahip olduğunu ve işbu Sözleşme’nin iradesine ve hukuka uygun olarak kendisini bağlayıcı nitelik kazanacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. iltekteknoloji.com özel bir kulüp olup iltekteknoloji.com, işbu sözleşme konusu hizmetlerden faydalanmak isteyen kişinin yaptığı üyelik başvurusunu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

4.1.2 Üyelik başvurusu sırasında verilen bilgilerin doğruluğu ve hukuka uygunluğu başvuran tarafından beyan, kabul ve taahhüt edilmiştir. Verilen bilgilerin hukuka ve gerçeğe aykırı olduğunun saptanması halinde üyelik iptal edilebilir. Bu durumda Üye, www.iltekteknoloji.com üzerinden yapmış olduğu hiçbir işlemden ötürü herhangi bir ad altında Ürün, hizmet, gider, tazminat vs. talep etmeyeceğini, bu nedenle iltekteknoloji.com’un sorumluluğuna gidilemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. iltekteknoloji.com’un, varsa, ödenmiş bedellerin, teslim edilmiş Ürün’ün geri alınmasına ilişkin hakları saklıdır.

4.1.3 Üyelik, iltekteknoloji.com’un inisiyatifinde olmak kaydıyla, Hizmet Kanallarının herhangi birinden başlatılabilir. Üyelik başvurusunda bulunarak sözleşme ilişkisi içerisine girmek isteyen Üye, bunun için elektronik iletişim araçlarının kullanılacağını, bu itibarla kurulacak hukuki ilişkinin el ile atılacak ıslak imzanın hüküm ve sonuçlarını doğuracağını, bu hukuki ilişki için ayrıca bir ıslak imza ile teyit gerekmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.1.4 Üye, üyelik başvurusunda, başvurunun kabulü için zorunlu bilgileri Üyelik Başvuru Formuna doğru ve eksiksiz olarak girmekle yükümlüdür. Üyelik koşullarını sağlayan kişiler, başvuru tamamlandıktan sonra iltekteknoloji.com tarafından talep edilebilecek diğer bilgilerini www.iltekteknoloji.com adresinden veya Müşteri Hizmetleri'ne başvurarak tamamlamakla yükümlüdür.

4.1.5. Üye, sözleşme şartlarını dikkatle okuyup kabul ettiğini, Üyelik Sözleşmesinin bir suretini dilerse saklayabilme kabiliyeti olduğunu, zaman zaman yapılabilecek değişikliklere ya da eklemelere, veri transferlerine, hizmet kullanım koşullarına kolaylıkla ulaşabildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Sözleşme koşullarında yapılan değişiklikler ya da eklemeler www.iltekteknoloji.com adresine ilk girişinde Üye’nin bilgisine sunulur. Kendisine sunulan “kabul et” seçeneğini tıklamayan Üye’nin üyeliği, tazminat ve benzeri herhangi bir yükümlülük olmaksızın sona erdirilebilir. Üye, üyelik koşullarını Sözleşme müddetince her zaman yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

4.2 Üyelik Başlangıcı

iltekteknoloji.com tarafından üyeliği başlatılan Kullanıcı’ya, bildirdiği E-Posta Adresi’ne e-posta gönderilmek suretiyle, üyeliğin başlatıldığında ilişkin teyit bildirimi gönderilir. Üye, üyeliğinin kabul edilerek başlatılmasıyla birlikte iltekteknoloji.com hizmetlerinden faydalanmaya başlayabilecektir.

4.3 Üye Hesabının Kullanılması

4.3.1. Her Üye, sadece bir Üye Hesabına sahip olabilir. Üye Hesabı sadece işbu Sözleşme'de tanımlanan hizmetlerden faydalanılması maksadıyla kullanılabilir. Üye, iltekteknoloji.com tarafından sunulan hizmetleri ve/veya Üye Hesabını hiçbir şekilde hukuka ve genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici biçimde ya da hizmeti başkalarına satmak ve/veya ticari olsun olmasın gelir elde etmek amaçlarıyla ve/veya işbu Sözleşme’nin amacı dışında kullanamaz.

4.3.2. iltekteknoloji.com, bu hükme aykırı davranan ve/veya birden fazla üyeliğe sahip olduğunu tespit ettiği Üye’nin üyeliğini veya üyeliklerini herhangi bir bildirim yapmaksızın derhal sonlandırma hakkına sahiptir. Üye’nin mevzuat veya işbu Sözleşme’de öngörülmüş olan yeterliliğe sahip olup olmadığının saptanamadığı hallerde, üyelik bu eksiklik giderilinceye kadar iltekteknoloji.com tarafından askıya alınabilir veya derhal iptal edilebilir.

4.4 E-Posta Adresi ve Şifre

4.4.1 iltekteknoloji, üyeliğe ilişkin ayrıntıları, üyelik başvurusunun kabul edilmesinin akabinde, Üye’nin bildirdiği E-Posta Adresi’ne gönderir. Üye, iltekteknoloji.com tarafından kayıtlı iletişim adreslerine gönderilen herhangi bir bildirimin teknik nedenlerle kendisine ulaşmaması durumunda iltekteknoloji.com’un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.4.2 Üye tarafından kullanılacak olan E-Posta Adresi ve Şifre’yi koruma mükellefiyeti ve kullanımla ilgili her türlü sorumluluk Üye’ye aittir. Üye, E-Posta Adresi ve Şifre ile sisteme giriş yapılmasının ardından yapılacak olan işlemlerin ve verilecek siparişlerin kendisi için bağlayıcı olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.4.3 Üye’ye ait E-Posta Adresi ve/veya Şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılması nedeniyle iltekteknoloji.com’un herhangi bir zarara uğraması veya bu nedenle doğan uyuşmazlıklardan ötürü herhangi bir ödeme yapması halinde iltekteknoloji.com, uğradığı zararı tazmin etme ve/veya yaptığı ödemeyi Üye’ye rücu etme hakkına sahiptir. valizmarket.com, bu uygulamalara ek olarak her zaman için üçüncü şahıslarca kullanıldığından şüphe ettiği veya kullanıldığını tespit ettiği üyelikleri iptal etme, sonlandırma veya askıya alma hakkını saklı tutar.

4.4.4 Üye, dilediği zaman Şifresini değiştirme hakkına sahiptir. Üye; şifre değişikliği için gerekli işlemleri www.iltekteknoloji.com adresindeki ilgili bölümden yapabilir. Üye, şifresini unuttuğu takdirde Müşteri Hizmetlerini arayarak veya www.iltekteknoloji.com adresindeki yönlendirmeleri takip ederek Şifresi’ni alabilir.

4.4.5 ’a bildirilen E-Posta Adresi değiştirilemez. iltekteknoloji.com ise; sistemlerinde yapacağı değişiklikler, güvenlik nedenleri ve/veya herhangi bir sebeple, Üye’den E-Posta Adresi’ni değiştirmesini talep edebileceği gibi Şifre’yi de re’sen değiştirebilir. Üye, E-Posta Adresi’ni değiştirmesi yönündeki taleplere uyacağını taahhüt eder. Herhangi bir değişikliğin gerçekleşmesi halinde iltekteknoloji.com, değişikliği Üye’ye SMS veya e-posta yoluyla bildirecektir. Üye, iltekteknoloji.com tarafından kendisine bildirilen değişikliklere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5 Üye’ye Ait Kişisel Bilgiler

4.5.1 Gerek üyeliğin başlangıcı, gerek devamı esnasında Üye’den kişisel bilgiler talep edilebilmektedir. Üye’nin bildirdiği ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve Üye’nin güvenliği açısından alınan bilgiler; Üye tarafından değiştirilemez. Bunların haricindeki Üye’ye ait kişisel bilgiler Üye tarafından değiştirilebilir; bunun için Üye, gerçekleştirilecek güvenlik kontrolünden sorunsuz olarak geçmek ve kimlik bilgilerini doğrulamakla yükümlüdür.

4.5.2 Üye; vermiş olduğu ve iltekteknolojii.com veri tabanında saklı tutulan iş bu Sözleşme konusu kişisel bilgilerin (ad, soyadı, adres, yaş, E-Posta Adresi, kimlik numarası, irtibat numarası vb.), siparişlerin ve Üye hareketlerinin, iltekteknoloji.com tarafından istatistiki raporlama sisteminde veya reklam ve pazarlama (anket ve/veya promosyon) alanında ve kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlenmesi amacıyla kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. iltekteknoloji.com bu bilgileri Üye’nin kişilik haklarına zarar vermeksizin kullanacağını, başkasıyla paylaşması halinde, üçüncü şahsın da bu ilkelere uygun davranmasını temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5.3 Üye, iltekteknoloji.com’a göndereceği e-posta, faks ve mektupların kendisine ait kişisel bilgileri içermesi halinde, bu bilgilerinin gizliliğinden ve güvenliğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu, iltekteknoloji.com’un yukarıda tanımlanan koşullar çerçevesinde hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, Müşteri Hizmetleri ile yaptığı yazışma ve telefon görüşmelerinin kayıtlarının iltekteknoloji.com tarafından saklanabileceğini bildiğini ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat ettiğini kabul eder.

4.5.4 Üye, işbu Sözleşme şartlarını kabul etmekle, sağladığı her türlü kişisel bilgi ve kullanım sırasında yaptığı işlemlerle ilgili olarak gerek iltekteknoloji.com gerekse yetkili mercilerin sorgulama hakkı olduğunu, talep edilmesi durumunda gerekli bilgiyi ayrıntılı şekilde sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.6 Üyeliğin Sonlanması

4.6.1 iltekteknoloji.com’un, Üye Hesabının üçüncü kişiler tarafından kullanıldığından şüphelenmesi ve/veya tespit etmesi halinde Üye Hesabı kapatılabilir ve/veya iş bu Sözleşme, hiçbir ihtara gerek görülmeksizin iltekteknoloji.com tarafından feshedilebilir. Bu durumlarda Üye’nin tazminat ve benzeri herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.

4.6.2 iltekteknoloji.com, gerekli gördüğü takdirde, Üyeliği herhangi bir gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Üye, üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sona eren üyelik bilgileri iltekteknoloji.com 'un belirleyeceği zaman diliminde iltekteknoloji.com veri tabanında saklanmaya devam eder.

4.6.3 Üye, dilediği zaman tek taraflı olarak Üye Hesabını kapatabilir. Üye, www.iltekteknoloji.com adresine Üye girişini tamamlandıktan sonra ilgili sayfadan üyeliğini sona erdirebilir. Ayrıca Üye, üyeliğinin sonlandırılmasına ilişkin yazılı talebini iltekteknoloji.com Müşteri Hizmetlerine ileterek Üye Hesabının sonlandırılmasını talep edebilir. Üyelik, Üye’nin bu yöndeki talebini iltekteknoloji.com’a iletmesinin ardından üyeliğin sona erdirilmesine ilişkin işlemlerin iltekteknoloji.com tarafından tamamladığı anda sona erer. iltekteknoloji.com’un üyeliğin sonlandırma nedenini sorma hakkı vardır. Üye, sonlandırdığı üyeliğini Müşteri Hizmetleri'ne başvurarak tekrar başlatabilir. Bu durumda başlatılan üyelik, önceki üyelikten bağımsız, yeni bir üyelik olarak işlem görür.

4.6.4 Üye Hesabının kapatılması halinde; Üye, iltekteknoloji.com’dan herhangi bir hak ve/veya alacağı olmadığını, bu duruma ilişkin herhangi bir tazminat ve benzeri talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5 - HİZMET İLE İLGİLİ ŞARTLAR:

5.1 Üye, www.iltekteknoloji.com üzerinden sunulmuş olan Ürün/Hizmet için, o Ürün’e/Hizmet’e özgü fiyatı, koşulları uyarınca satın alma talebinde bulunabilecektir. iltekteknoloji.com, Site’de yer verdiği Ürün veya Hizmetler’de nitelik ya da nicelik açısından da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Site’de yer verilen görseller gerçeklerden farklılık gösterebilir. Bu farklılık bölge ya da ülke çapında paketleme, boyut ve sair usullerde de cereyan edebilir. Ürün’e/Hizmet’e ilişkin sipariş, iltekteknoloji.com üzerinden yapılan yönlendirmeler doğrultusunda verilecektir. Sipariş onaylandığı takdirde Üye’nin kayıtlı E-Posta Adresi’ne e-posta, cep telefonuna SMS ile Sipariş Onayı gönderilecektir. Bu bildirimde sipariş numarası da Üye’nin bilgisine sunulacaktır.

5.2 Hizmet sunumlarında iltekteknoloji.com, Hizmet’i sağlayanın tanıtımlarının yapıldığı ve rezervasyon kodlarının sağlandığı mecra konumundadır. Bu itibarla söz konusu Hizmet’e ilişkin sorumluluğu iltekteknoloji.com internet sitesinde kampanyaları toplamak, yayımlamak ve kampanyaların üyeleri bilgisine sunmak ve ücret tahsiline aracılıkla sınırlıdır. iltekteknoloji.com, hizmet sunumlarında 4077 sayılı Yasa uyarınca “sağlayıcı” sıfatını haiz olmadığı gibi, aynı mevzuat kapsamında Hizmet’e ilişkin herhangi bir sorumluluğu da bulunmamaktadır.

5.3 Üye, sipariş ettiği Ürün/Hizmet bedeli ile kargo giderlerinin tanıtımlarda yer verilen koşullarla ve iltekteknoloji.com’a bildirdiği Kredi Kartı’ndan/Banka Kartı’ndan tahsil edileceğini, uygun görülmesi durumunda bedel iadesinin de aynı yolla kullanılan kart numarasına yapılacağını taahhüt ve kabul eder.

5.4 Üye, Üye Hesabı üzerinden yaptığı işlemlerden münhasıran sorumludur. Üye tarafından verilen siparişe konu bedellerin tam ve gereği gibi tahsil edilememesi nedeni ile Üye’nin ve iltekteknoloji.com’un uğrayacağı her türlü zarar, ziyan ve tüm sorumluluk Üye’ye aittir. Üye, hatalı işlem yapması halinde iltekteknoloji.com 'un herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.5 iltekteknoloji.com; kendi sorumluluğunda olmamakla birlikte, kendi takdirinde olmak üzere, yapılan hatalı işlemleri, Üye’nin bu hatalı aktarımı iltekteknoloji.com Müşteri Hizmetlerine bildirmesi halinde ya da re’sen, iptal ederek, ilgili Üye Hesabını/Hesaplarını Üye’nin bildirdiği hatalı aktarımdan önceki hale döndürebilir.

5.6 Üye, donanım veya yazılım kaynaklı öngörülemeyen sistem çöküntülerinden, hata ve eksikliklerden dolayı oluşabilecek servis aksamalarından ötürü, aldığı hizmetin kesintiye uğraması ve/veya kaldığı yerden devam etmemesi nedeni ile herhangi bir isim altında hak talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. iltekteknoloji.com böyle bir durumun varlığı halinde aksaklığın bir an önce giderilmesi için gereken özeni göstererek her türlü tedbiri alacaktır.

5.7 iltekteknoloji.com, www.iltekteknolojii.com adresinde veya bu adres üzerinden verilen hizmetlere ilişkin koşulları her zaman değiştirebilir, iptal edebilir veya bu hizmet kanallarına yenilerini ekleyebilir. iltekteknoloji.com, sunulan Ürün veya Hizmet’in sezon ürünü veya sezon hizmeti olduğu taahhüdünde bulunmamaktadır.

5.8 iltekteknoloji.com’a Üye olmak ücretsizdir, hizmet kanallarına bağlantı bedeli (İnternet, televizyon, cep telefonu [üyelik, wap/İnternet bağlantısı, Üye’nin göndereceği veya Üye’ye gönderilecek SMS ücreti vd.] vb. üyelik ve/veya ekstra kullanım ücretleri) ise Üye’nin sorumluluğundadır.

5.9 SMS kanalından yapılacak işlemler ücrete tabi olup, işlem tipine göre farklı ücretlendirilebilir. iltekteknoloji.com, SMS kanalı kullanılarak sunulan bütün hizmetler için fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Üye, fiyat değişikliği sebebi ile iltekteknoloji.com 'dan, uğradığı herhangi bir zarar ve ziyanın tazminini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SMS bedeli faturalı hatlarda ilgili operatör faturasına yansıtılacak, ön ödemeli hatlarda ise kontörden düşülecektir. Operatörlerin tarifelerindeki değişikliklerden iltekteknoloji.com sorumlu değildir.

5.10 iltekteknoloji.com, Müşteri Hizmetleri'nden yapılacak işlemlerde her bir arama başına servis ücreti alıp almamakta serbesttir. Ücret alınması halinde iltekteknoloji.com’un, ilgili servisin kullanım ücretini değiştirme hakkı saklıdır. Bu ücretin değişmesi durumunda iltekteknoloji.com bu bilgiyi Üye ile paylaşmayı taahhüt eder.

MADDE 6- EK HİZMETLER:

6.1 İşbu Sözleşmenin kabulü www.iltekteknoloji.com internet adresinin ilgili tüm alanlarının kullanım şartları da kabul edilmiş olur.

6.2 Üye, kampanya ve promosyonlardan iltekteknoloji.com tarafından belirlenen kullanım/yararlanma koşulları çerçevesinde yararlanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. iltekteknoloji.com’un, kampanya ve promosyon uygulama ve kullanım genel şartlarında her zaman tek taraflı değişiklik yapma hakkı saklıdır.

6.3. Üye, üyelik sırasında herhangi bir şekilde kazanmış olduğu indirim, Hediye Çeki gibi avantajları bu avantajlara özgülenmiş süreler ve her halükarda üyeliğin herhangi bir nedenle sona erdiği tarihe kadar kullanma yükünü üstlenmektedir. Anılan süre dâhilinde kullanılmayan avantajlar ortadan kalkacak olup bu durumda Üye’nin herhangi bir talep hakkı bulunmayacaktır. Kazanılan avantajlar hiçbir biçimde nakde tahvil edilemez.

6.4 iltekteknoloji.com, kampanya ve promosyon veya genel uygulamalarında sipariş verme ve davranış analizlerini dikkate alarak Üyelere farklı teklifler sunma, uyguladığı bağlılık programlarında bu analizleri belirleyeceği zamanlarda gerçekleştirme ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. Tüm bu uygulamalar iltekteknoloji.com’un belirleyeceği süreler içerisinde geçerlidir.

MADDE 7 - SORUMLULUK:

7.1 Üye’lerin iltekteknoloji.com tarafından sunduğu hizmetlerden faydalanabilmesi için 3. Kişiler tarafından sağlanan yazılım programlarının kaydederek kullanmaları gerekebilir. Bu durumda 3. Kişiler tarafından sağlanan yazılım programlarının kullanım şartları ve işbu Sözleşme şartları arasında ihtilaf olması halinde işbu Sözleşme şartları geçerli olacaktır.

7.2 İşbu Sözleşme uyarınca; Üye’ye sunulan hizmetlerin kapsamı, iltekteknoloji.com tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak genişletilebilir yahut daraltılabilir veya hizmetler durdurulabilir. iltekteknoloji.com’un işbu Sözleşme’de yer alan maddelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu nedenle Üye, işbu Sözleşme ile kendisine sunulan hizmet kapsamının bir taahhüt olmadığını ve değişebileceğini kabul eder.

7.3 www.iltekteknoloji.com adresinde bulunan bütün yazılı, resimli, sesli grafik içeren ve/veya içermeyen tüm materyallerin her türlü kullanım hakkı saklıdır. Üye, iltekteknoloji.com tarafından kendisine sunulan hizmet ve ürünler ile bunların sunumları ile ilgili her türlü görsel ve işitsel materyali hiçbir şekilde iltekteknoloji.com’un yazılı izni olmaksızın kullanmayacağını ve/veya kullandırmayacağını, bu materyalleri kişisel ve genel kullanıma açık mecralarda kullanmayacağını, yayınlamayacağını ve/veya bunları pazarlama hakkına sahip olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, iltekteknoloji.com tarafından hizmetin sunumu için kullanılan yazılımların telif haklarının iltekteknoloji.com’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını ve hizmet alma amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder. iltekteknoloji.com’un bilgisi olmadan Üye’nin bu materyalleri kullanması, alıntı yapması halinde, doğacak zararlardan iltekteknoloji.com’un hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu halde, iltekteknoloji.com’un uğrayacağı zarar ve ziyanları Üye’ye aynen rücu etme ve yasal yollara başvurma hakkı hakkı saklıdır.

7.4 İşbu Sözleşme’de düzenlenen ve iltekteknoloji.com 'un sorumsuzluğunu öngören tüm düzenlemeler iltekteknoloji.com'un ağır kusur ve hilesinin olmadığı hallerde geçerli olacaktır. iltekteknoloji.com; İşbu Sözleşme kapsamında Üye’nin sorumluluğunda olan konulara ilişkin olarak uğrayacağı her türlü zararı, Üye’ye tüm ferileri ile birlikte rücu etme ve yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

7.5 Üye’lerin işbu sözleşme gereği uymakla yükümlü olduğu kural ve şartlara uymaması nedeniyle gerek mevzuat gerekse de işbu Sözleşme’den kaynaklanan haklarından herhangi birisini kullanmamış olması iltekteknoloji.com’un bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

MADDE 8 - ORTAK HÜKÜMLER:

8.1 Bu Üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için; Üyelik başvuru talebinin yapılması ve başvurunun da iltekteknoloji.com tarafından kabulü ile Sözleşme yürürlülüğe girer. Sözleşme tarihi, Üyelik başvuru talebinin yapılması akabinde başvurunun iltekteknoloji.com tarafından kabulü tarihidir.

8.2 Üye, işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez.

8.3 Üye, üyelik başvurusuna ilişkin olarak iltekteknoloji.com tarafından tutulan kayıtların geçerliliğini peşinen kabul ettiğini, ile arasında çıkacak her türlü ihtilafta valizmarket.com’un her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin H.U.M.K 287. madde kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu, iltekteknoloji.com’ı yemin teklifinden ber’i kıldığını beyan ve kabul eder.

8.4 Taraflar işbu Sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Hukuku'nun uygulanacağını, yetkili yargı merciinin İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra daireleri olduğunu kabul ve beyan ederler.

8.5 Üye aksini yazılı olarak bildirmedikçe “Üye Bilgileri” sahasında beyan ettiği adresinin kanuni tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan eder. iltekteknoloji.com, aksi www. iltekteknoloji.com adresinde açıklanmadığı sürece, işbu Sözleşme’de belirtilen adresinin kanuni tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan eder.

İşbu Sözleşme 8 (sekiz) maddeden ibarettir. Üye olmak isteyen kişi işbu Sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İnternet Adresi : www.iltekteknoloji.com

Test

Form Gönderimi

Tamam

İletişim
Hilal Mah. 687 Sk. No : 3 / 7 Çankaya - ANKARA
0 312 440 42 85
info@iltekteknoloji.com.tr
Sosyal Medya
Copyright 2024 İltek Teknoloji. Tüm Hakları Saklıdır Web Tasarım Teknobay